• Vậy chúng ta có thể trả lời tứ quý có chặt được đôi heo không như sau:
  • Theo như luật của bài tiến lên thì tứ quý và bốn đôi thông hoàn toàn có thể chặt được đôi heo hoặc chỉ cần có 2 tứ quý thì mới có thể chặt được đôi heo.
  • Nếu chỉ sở hữu 1 tứ quý thì sẽ không thể chặt được đôi heo mà còn sẽ bị tứ quý có giá trị lớn hơn chặt lại.